Menu

Thủ tục đầu tư nhà hàng, khách sạn cho Việt kiều

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 10 quy định về Luật đầu tư. Trong luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đồng thời, theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, trong vòng 8 năm kể từ ngày gia nhập WTO (07/11/2006), việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn.
Kiều bào về Việt nam kinh doanh nhà hàng khách sạn phải lập Hồ sơ dự án đầu tư, bao gồm: Hồ sơ thẩm tra bao gồm (Bản đăng ký đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh, báo cao năng lực tài chính chứng minh số tiền đã đăng ký làm vốn điều lệ); chứng minh khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải có theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư và Phụ lục C ban hành kèm theo Nghị định 108); Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; còn đối với nhà đầu tư là cá nhân thì phải nộp bản sao hộ chiếu, hoặc chứng minh thư nhân dân; nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại )
Nhà đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Ðầu tư 8 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc.
Tìm hiểu luật type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *