Menu

Nguồn thông tin, tài liệu

Tất cả các thông tin tài liệu trên website này được lấy từ các nguồn sau:
– Được biên soạn từ tài liệu học, kinh nghiệm thực tiễn và những khám phá, suy luận  của người viết. (Quản trị website)
– Được dịch, biên soạn từ những tài liệu, thông tin miễn phí từ các ấn phẩm đào tạo có chuyên ngành có uy tín trong nước và ngoài nước.
– Sưu tầm trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, internet, TV, radio, ấn phẩm khác…). Thông tin, tài liệu sẽ được ghi chú “sưu tầm” hoặc ghi rõ nguồn gốc.
+ Các tài liệu có nguồn gốc như trên đều mang tính chất để tham khảo, được phổ biến rộng rãi, hỗ trợ miễn phí.
 

type=’text/javascript’>