Để tránh việc liên hệ bằng điện thoại chỉ để tham khảo mà không có dự án hay một yêu cầu tư vấn thực tế, nếu các nhà đầu tư, QTKD nhà hàng có nhu cầu cần dịch vụ set-up hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: kinhdoanhnhahang@gmail.com  với nội dung bao gồm mẫu thông tin bên dưới:

  • Họ tên:
  • Số điện thoại:
  • Yêu cầu: (Ghi rõ yêu cầu, đặt câu hỏi về tư vấn các vấn đề trong QTKD nhà hàng hay yêu cầu set-up nhà hàng.
  • Địa chỉ dự án (nếu có yêu cầu về set-up nhà hàng)
    Fountain pen writing Contact Us!

Email: kinhdoanhnhahang@gmail.com