Menu

Kế toán bán hàng- doanh thu hàng ngày

Báo cáo doanh thu hàng ngày là kết quả công việc hàng ngày của Kế toán bán hàng.
Tổng doanh thu trong một ngày = Doanh thu thực tế đã thu+ công nợ khách hàng chưa thanh toán.
Doanh thu thực tế đã thu- nói ngắn gọn là doanh thu đã thu được bằng tiền mặt + doanh thu khách hàng thanh toán qua thẻ tính đến thời điểm cuối cùng trong một ngày.
Kế toán bán hàng phải có trách nhiệm về tính chính xác của doanh thu hàng ngày qua các thông số: Doanh thu bán hàng qua chứng từ, số liệu giảm giá, tặng, số liệu mất mát được ghi chép, công nợ khách hàng nợ chưa thanh toán, …
Đối với nhà hàng sử dụng phương pháp ghi order tiêu chuẩn. Phương pháp kiẻm tra chặt chẽ nhất về doanh thu bán hàng là kiểm tra phiếu order bằng việc ghép lại từng bộ phiếu order theo series – ít nhất là 2 liên. Người có kinh nghiệm về việc này thường có thể kiểm soát tốt luôn cả hệ thống quy trình order của nhân viên bàn và thu ngân.
Ghép orders và kiểm tra tính chính xác, đúng quy trình là việc rất quan trọng trong khâu kế toán bán hầng. type=’text/javascript’>

One Response

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *