Menu

Cơ quan chức năng

Nhà hàng – doanh nghiệp của bạn hoạt động trong sự hỗ trợ và bảo vệ của luất pháp, của các cơ quan chức năng.
Bạn phải “chú ý” xây dựng mối quan hệ tốt và tuân thủ các quy định của các cơ quan sau:
– Chính quyền địa phương (phường xã)
– Cơ quan trật tự
– Vệ sinh y tế
– Phòng cháy chữa cháy
– Quản lý thị trường
– Cơ quan thuế.
– Tổ dân phố quanh nhà hàng bạn.

type=’text/javascript’>