Menu

Chi phí quản lý- chiếm một phần không nhỏ

Chi phí quản lý tổng hợp nhiều loại chi phí cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng. (up dating)